Hej!

DNAB 2018 - 
Copywriter / Creative 

Ã…kestam & Holst 2017
Copywriter / Creative intern

Forsman & Bodenfors 2017
Copywriter / Creative intern

Jakob.Alledal@gmail.com
+46739234563
/Jakob